สพม.สงขลา สตูล “นิเทศห้องเรียนฐานสมรรถนะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “

🎯วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 #นิเทศห้องเรียนฐานสมรรถนะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนว สสวท

#นิเทศการสร้างครูเครือข่ายนิเทศของครู CS กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

#นิเทศการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ

🎯นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล มอบหมายให้นางสุนันทา สุวรรณะ ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยครูแกนนำ นางสาวมนทิรา อุปถัมภ์ ครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา นิเทศการเปิดชั้นเรียนการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย

⭐️🌟✨ “ภายใต้โครงการการนิเทศเชิงรุกเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ตามแนว สสวท. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

🎯 ณ โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา โดยมีเครือข่ายนิเทศภายใน ได้แก่

#นางเพ็ญศรี นิสโร ผู้อำนวยการ #นางนิตยา เหล๊าะจิ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ครู CS) #นายทศพร ทองรมย์ หัวหน้างานนิเทศ ข้าร่วมสังเกตการจัดการเรียนรู้และร่วมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ ของครู

👉นายทวีศักดิ นวลประดิษฐ์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการปฏิสนธิของพืช

👉นายทศพร ทองรมย์ วิชาวิทยาการคำนวณ เรืองระบบคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยอย่างปลอดภัย

👉นางสาวนิตยา เหล๊าะจิ วิชาเคมี

😍ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิทยาศาสตร์ ของครูกลุ่มเป้าหมาย ให้ขวัญและกำลังพร้อมช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยดี

ทีมร่วมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความตั้งใจดำเนินการตามกระบวนการ PLC ออกแบบกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด ที่ได้ทั้งความรู้ มีทักษะ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ เปลี่ยนบทบาทจากผู้บรรยายความรู้ เป็นผู้สนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ

👉✨🌟 หลงรัก PLC หลงรักกิจกรรมการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ