การประชุม การคัดเลือกการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

การประชุม การคัดเลือกการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕-cover

การประชุม การคัดเลือกการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

🕘 วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสานฝันศึกษา สพป.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นางวรกัญญาพิไล แกระหัน รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธาน “การประชุม การคัดเลือกการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕” พร้อมด้วย นายพิเชษฐ มหาวงศ์ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม

ด้วย สพฐ. ได้มอบหมายให้ สพป.นครราชสีมา เขต ๑ เป็นเจ้าภาพดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแยกประเภทการประกวดเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สพป.มุกดาหาร ได้แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประกวด ภายในวันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕ และ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดฯ เป็นตัวแทนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เข้าร่วมประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นระดับภาค

การประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาคัดเลือก/ประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อเข้าร่วมประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นระดับภาค ต่อไป

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://photos.app.goo.gl/TFXwGyeJp2uFboqA9