++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมพิจารณางบอาหารกลางวัน+++

^^^วันนี้  นายสุภาพ  กาวิ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1   ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา   โดยสพฐ.ให้คัดเลือกโรงเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการสูง (เตี้ย  อ้วน  ผอม)  จำนวน 1 โรงเรียน เพื่อขอรับงบประมาณในการแก้ไขปัญหาที่มีภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน   ณ  ห้องประชุมหน้าห้องรองผู้อำนวยการฯ  ชั้น 2 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  //  + + /ธีรธิดา  พรหมมาแบน ภาพ / ข่าว++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน