ผชช.ด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามของเขตตรวจราชการที่ 10 ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยระบบออนไลน์ ของ สพป.เลย เขต 3, โรงเรียนบ้านโคกงาม และโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น

นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผชช.ด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามของเขตตรวจราชการที่ 10 จำนวน 3 ท่าน คือ นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.หนองคาย พร้อมด้วย นางสาวสุพัฒตรา วัลย์เครือ และนางปาณิสรา รวดเร็ว เจ้าหน้าที่จาก สตผ. ได้ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยระบบออนไลน์ ของ สพป.เลย เขต 3, โรงเรียนบ้านโคกงาม และโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงของ สพท.และสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3, ว่าที่ร้อยตรีสุทิน ทองปั้น ผอ.รร.บ้านโคกงาม และนายบุญนริศ กมลรัตน์ ผอ.รร.บ้านห้วยมุ่น ให้การต้อนรับ

สุดสาคร รวดเร็ว
Latest posts by สุดสาคร รวดเร็ว (see all)