อุตรดิตถ์ เขต 1 คัดเลือก Best Practice โรงเรียนสุจริต ระดับเขตพื้นที่

21 กรกฎาคม 2565 นายมงคล  รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เยี่ยมชมและชื่นชมผู้บริหาร ครู นักเรียนที่จัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียนเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกวิธีปฎิบัติที่ดี กิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เข้ารับการแข่งขันในระดับภาค และระดับชาติต่อไป โดย นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ทุกโรงเรียนที่นำผลงานมาเสนอเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ แต่ละโรงเรียนต่างมีแนวคิดสร้างสรรค์ สั่งสมความรู้ ฝึกทักษะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมด้วยช่วยกันระหว่าง นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครอง ชุมชน จึงเกิดเป็น Best Practice ของโรงเรียน การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี กิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-26 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมีผลการคัดเลือกดังนี้

            1.กิจกรรมบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง(บริษัทสร้างการดี 4.0) ระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนโพ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

            2. กิจกรรมบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง(บริษัทสร้างการดี 4.0) ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่โรงเรียนบ้านนายาง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

            3. กิจกรรมถอดบทเรียน(Best Practice) ผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่ นางมลธิชา เรือนจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าสัก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

            4. กิจกรรมถอดบทเรียน(Best Practice) ครูผู้สอน ได้แก่ นายเมธัส ภูสมศรี โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

            5.กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคมฯ ได้แก่โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาคุ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1