สคส.สพฐ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 สำนักการคลังและสินทรัพย์ (สคส.) ของ สพฐ. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของสำนักการคลังและสินทรัพย์ ตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้บุคลากรเกิดกรอบความคิดและทักษะให้สามารถทำงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข โดยมีนางสาวพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากรของ สคส. เข้าร่วมการอบรม ณ ว.โชคชัย รีสอร์ท แสมสาร จังหวัดชลบุรี และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โดยสำนักการคลังและสินทรัพย์ เป็นหน่วยงานส่วนกลาง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการด้านการเงิน-บัญชี การพัสดุ และการบริหารสินทรัพย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้องค์กรได้ขับเคลื่อนไปตามวัตถุประสงค์ จึงตระหนักและให้ความสำคัญกับบุคลากร และเพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลง รวมถึงการรับมือกับความปรกติใหม่หรือฐานวิถีชีวิตใหม่ (The New normal) หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการพัฒนาที่ต้องเน้นให้บุคลากรภาครัฐเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้สอดรับการทำงานและการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21

นอกจากนั้น ยังรวมไปถึงการปลูกฝังบุคลากรภาครัฐให้มีกรอบความคิด (Growth mindset) ที่เป็นกรอบความคิดแบบเติบโตซึ่งมีความสำคัญต่อบุคคลเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการศึกษาและการเรียนรู้ การปรับตัว สุขภาพจิต ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดจำกัดให้เป็นกรอบความคิดเติบโต จึงนับว่าเป็นแนวทางที่สำคัญแนวทางหนึ่งที่จะทำให้สามารถพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้ ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมและทำงานบนหลักคุณธรรม ให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวม ยึดมั่นในมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาลควบคู่กันไป

จากการอบรมในครั้งนี้ คาดว่าบุคลากรของ สคส. ได้ตระหนักรู้ถึงจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี เกิดการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม CSR เพื่อสังคม ประชาชน ชุมชน โดยส่งเสริมด้านมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานทั้งในและนอกองค์กรที่ดีขึ้น ทำให้บุคลากรมีกรอบความคิดที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมและทำงานบนหลักคุณธรรมจริยธรรม ให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวม อีกทั้งยังปรับทัศนคติของบุคลากรในการทำงานซึ่งกันและกัน อันจะเอื้ออำนวยต่อการประสานงานภายในทีม ตลอดจนความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีในการทำงานร่วมกัน พร้อมให้บริการแก่ผู้มารับบริการด้วยความมั่นใจ