สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา “ค้นหา นำกลับ พัฒนา ส่งต่อ” ณ พื้นที่ โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า และโรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายศิริชัย เศิกศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย พร้อมด้วย นายเศรษฐโชค สุขบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกน้ำใส และ นางสาวภัทรพร เชียงสวนจิก นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา “ค้นหา นำกลับ พัฒนา ส่งต่อ” เพื่อเก็บข้อมูลนักเรียนที่มีความเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษา และหาแนวทางการช่วยเหลือต่อไป ณ โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า และโรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2