สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำบุคลากรในสำนักงานร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่สุจริต ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำบุคลากรในสำนักงานร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่สุจริต โดยให้แนวคิดในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ยึดความถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ของทางราชการ  รู้จักหน้าที่มีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กร พร้อมพบปะแจ้งความเคลื่อนไหวข้อราชการที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรทราบ และขอให้ทุกคนดูแลและรักษาสุขภาพ ปราศจากโรคภัยต่าง ๆ ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสุขสมใน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑