สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นเจ้าภาพดำเนินการคัดเลือกรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับภูมิภาค(ภาคใต้)

+++++ วันที่ 2 สิงหาคม 2565  นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับภูมิภาค พื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรมเลอเอราวัณ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

+++++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับภูมิภาค พื้นที่ภาคใต้ ในการนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกในระดับภูมิภาค (ภาคใต้)  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนองในฐานะเจ้าภาพ จึงจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกในระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ขึ้น เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก ปฏิทินการคัดเลือก และแบบฟอร์มการให้คะแนนต่างๆ  ให้คณะกรรมการเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน  รวมทั้งให้คณะกรรมการแต่ละชุดได้มีโอกาสพบปะพูดคุยวางแผนการคัดเลือกกำหนดปฏิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการกลุ่มย่อย เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามปฏิทินการดำเนินงานที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกถือเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ    เรวดี…ภาพ / ข่าว