สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายพชรพล จ่าพุลี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)/พชต. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันถอดบทเรียนหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่คณะกรรมการ พชอ. กำหนด ให้เกิดความยั่งยืน ต่อเนื่องสืบไป ณ ครูซเซส เดอะพูล แอคเซส (หาดแหลมแม่พิมพ์) ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง