การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายคีรีชล

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พบปะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์เครือข่ายคีรีชล ในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์เครือข่ายคีรีชล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งนำนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 สู่การปฏิบัติ และตอบข้อสักถามจากครูและบุคลากร โดยมีนายยาการียา เจะโนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางมะรวด (ประธานศูนย์เครือข่ายคีรีชล) กล่าวต้อนรับ/รับมอบนโยบายฯ และผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายคีรีชล ร่วมรับฟังการมอบนโยบายในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านท่าสู อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี