สพม.เชียงใหม่ ประชุมชี้แจงการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ โดยงานหลักสูตรขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ศน.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ ศน.สุธาสินี ก้อนใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ประชุมชี้แจงให้กับสถานศึกษาในสังกัด ในการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยมีการนิเทศ ติดตาม สถานศึกษาระหว่างวันที่ 9 – 26 สิงหาคม 2565 มีวัตถุประสงค์การขับเคลื่อนสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน โดยมีประเด็นการติดตาม ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้ (ครูแกนนำ และครูเครือข่าย) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ ด้านนักเรียน โดยผ่านระบบออนไลน์ Microsoft teams ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (TEPE Online) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว : ศน.สุธาสินี ก้อนใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ