เลขานุการ รมว.ศธ. เดินหน้าต่อเนื่อง สร้างการตระหนักรู้ความปลอดภัยสถานศึกษา ณ รร.พิบูลประชาสรรค์ และรร.วัดอุทัยธาราม

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เลขานุการ รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยสถานศึกษา โดยมี นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นายพิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รวมถึงผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมในพิธี ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ และโรงเรียนวัดอุทัยธาราม กรุงเทพมหานคร

นางสาวอรพินทร์ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมาก จึงมอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาในหลายรูปแบบวิธีการ เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากสถานศึกษามีความไม่ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นในด้านสภาพร่างกายหรือจิตใจ ก็จะส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนและครูได้ จึงเป็นที่มาของการทำโครงการ MOE Safety Center เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิดความปลอดภัยทุกมิติ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างความปลอดภัยสถานศึกษาในทุกมิติ ซึ่งจะเป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล MOE Safety Platform เป็นระบบที่ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน และแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ และความต้องการได้เป็นอย่างดี

สำหรับกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยสถานศึกษาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักรู้ในการอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และเข้าถึงดิจิทัลเทคโนโลยีที่จะช่วยให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเครื่องมือในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ซึ่งความปลอดภัยในสถานศึกษา ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการเปิดโครงการ MOE Safety Center เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8 กระทรวง 2 หน่วยงานในการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างความปลอดภัยสถานศึกษาในทุกมิติ ซึ่งจะเป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการความปลอดภัยสถานศึกษา เป็นช่องทางที่สามารถแจ้งเหตุหรือปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตลอดเวลาผ่าน MOE Safety Platform โดยผู้แจ้งเหตุสามารถติดตามสถานะการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์และความต้องการได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8 โรงเรียน ทั้งสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยกิจกรรมวันนี้เป็นจุดที่ 6 จัดขึ้น ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และจุดที่ 7 ณ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดย เลขานุการ รมว.ศธ. ร่วมชมการแสดงของเด็กนักเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียน ทั้ง 2 โรงเรียน