สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบนโยบาย เร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY ๒๕๖๕

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงมอบนโยบาย เร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY ๒๕๖๕         ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ อย่างเป็นรูปธรรม         ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมชี้แจงมอบนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY ๒๕๖๕ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ อย่างเป็นรูปธรรม ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยที่ประชุมได้แบ่งคณะทำงานออกเป็น ๑๐ กลุ่ม รับผิดชอบใน ๑๐ เรื่อง ดังนี้ การนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ , การดำเนินการด้านประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม , การดำเนินการ เรื่อง การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย โดยเน้นการดำเนินงานร่วมกับสภานักเรียน , การจัดการศึกษาปฐมวัย , การพัฒนาการเรียนการสอน Active Learning ให้สอดคล้องกับ BIG ROCK , การดำเนินการพาน้องกลับมาเรียน , การดำเนินการโรงเรียนคุณภาพ , การดำเนินการ LEARNING LOSS ให้สอดคล้องกับ UNESCO , การประกันคุณภาพ RT NT และ O-NET และการดำเนินการด้านความปลอดภัยในโรงเรียน ซึ่งแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์บริบท กำหนดแผนการดำเนินงาน/เป้าหมาย Output ผลผลิต Outcome ผลลัพธ์  วิธีดำเนินงาน และจัดทำ Time Line มี นายมานพ  คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม  นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมด้วย

นโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน QUICK POLICY ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ เรื่อง สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ทุกองค์กรหลักและส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดขับเคลื่อนงานตามนโยบายเร่งด่วน ๕ เรื่อง ได้แก่ พาน้องกลับมาเรียน , โรงเรียนคุณภาพ , อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ , ความปลอดภัยในสถานศึกษา , และหนี้สินครู ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้บริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)