กลุ่มลำปลายมาศและกลุ่มชำนิ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active Learning แบบ Fundamental AL Training

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศและกลุ่มโรงเรียนชำนิ เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างการรับรู้ แนวทางการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกระบวนการ Active Learning ณ หอประชุมโรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศและกลุ่มโรงเรียนชำนิ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training สร้างการรับรู้ แนวทางการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกระบวนการัดการเรียนรู้ Active Learning โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศและกลุ่มโรงเรียนชำนิ  เข้าอบรม จำนวน ๔๐๒ คน และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้แบ่งการอบรมออกเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงเช้า กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๑-๕ และในช่วงบ่าย กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๖-๘ และกลุ่มโรงเรียนชำนิ ๑-๒ ณ หอประชุมโรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอ        ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพม.บุรีรัมย์