สพป.สระแก้ว เขต 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แบบ Fundamental AL Training

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แบบ Fundamental AL Training เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1