สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ทำกิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (กิจกรรมหน้าเสาธง)

++++เช้าวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง นำโดยนางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมทำกิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (กิจกรรมหน้าเสาธง) ร้องเพลงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ทำพิธีทางศาสนาอิสลาม และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกผ่านกิจกรรมโดยใช้ทักษะการคิด ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความรู้ พิธีการทางศาสนาที่ตนนับถือและธรรมเนียมปฏิบัติ และตอบสนองโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยมอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์  คงรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นำกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พบปะพูดคุยให้ข้อคิด และแจ้งข่าวสาร นอกจากนี้ได้มีกิจกรรมมองรางวัลให้แก่ผู้ที่ชนะเลิศในการแข่งขันลดน้ำหนักจากการดำเนินการโคงการออกกำลังกาย “ลดพุง ลดโรค”โดยนางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ นายอรรถพล ชูเวท นักวิชาการเงินและบัญชี  โดยได้รับเงินรางวัล จำนวน 4,800 บาท จากเงินผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด   เรวดี…ภาพ / ข่าว