ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 แนะครูใช้ OBEC Content Center ยกระดับสื่อการสอนยุคดิจิทัล

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยมี นายไพบูรณ์ คำภูมี ศึกษานิเทศก์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารนิเทศ สพป.สกลนคร เขต 1

          โดยในการประชุมฯ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ได้กล่าวว่า ปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นส่วนสำคัญที่มีบทบาทต่อการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในยุควิถีชีวิตใหม่ การสนับสนุนให้ครูผู้สอน และนักรียนได้ใช้สื่อดิจิทัลจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก ซึ่ง OBEC Content Center เป็นสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำขึ้น ตั้งแต่ปี 2563 เพื่อเป็นคลังข้อมูลความรู้สื่อการเรียนการสอน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้พัฒนาระบบให้ ครอบคลุม รองรับการจัดเก็บ และให้บริการประเภทเนื้อหารวม 8 ประเภท ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน วีดิทัศน์ เสียง ภาพ ข้อสอบ เทมเพลต และแฟลชมัลติมีเดีย ซึ่งสามารถใช้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android iOS และ Windows

          ทั้งนี้ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าว เป็นการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูผู้สอน ให้สามารถเข้าใช้งาน สร้างสื่อการเรียนการสอน หรือนำสื่อที่มีอยู่ใน OBEC Content Center มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

.

ภาพทั้งหมด https://photos.app.goo.gl/wErPT5jrNG9HYiVQ7

นางสาวดุสิดา พุทธิไสย