สพป.ตรัง เขต 1 “ปรับภูมิทัศน์ค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์ จังหวัดตรัง”

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ “ปรับภูมิทัศน์ค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์ จังหวัดตรัง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พัฒนาค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ทางธรรมชาติ แหล่งฝึกอบรมกระบวนการที่สำคัญในการฝึกความเป็นผู้นำ สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และหน่วยงานอื่น ณ ค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์ อ.นาโยง จ.ตรัง