ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สพ.3 เป็นคณะกรรมการประเมินฯรองผอ.สพป./สพม.(Cluster3)

Evaluation Team ประเมินรองสพท. Cluster 3 ตามที่ก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตตรวจราชการ(Cluster)ที่ 3 ซึ่งมีสพท.ประจำเขตตรวจราชการจำนวน 15 สพท.และมีผู้รับการประเมิน 5 ราย สพฐ.จึงกำหนดหลักเกณฑ์ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระถยะเวลา 1 ปี (2ครั้ง) โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน(Evaluation Team)นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ประธานกรรมการ นายสมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการ นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 กรรมการและเลขานุการ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการประเมินฯ ดำเนินการประเมิน ว่าที่ร้อยตรีภควัต อยู่พร้อม รองผอ.สพม.กาญจนบุรีระยะเวลา 1 ปีครั้งที่  1 ณ สพม.กาญจนบุรี และนางกชพร มั่งประเสริฐ รองสพม.ราชบุรี ณ สพม.ราชบุรี