สพป.อุดรธานี เขต 2 จัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อแม่”Big Cleaning Day

        วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นนำบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อแม่” Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุงสถานที่ทำงานโดยรอบให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม ปลอดภัย ลดปริมาณขยะ ลดมลภาวะ โดยการใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ตามมาตรการประหยัดพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร  ส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิตประจำวันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความประทับใจกับผู้รับบริการ