สพม.สงขลา สตูล”โครงการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน(อสศม)”

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน(อสศม) ณ.ห้องราชพฤกษ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จ.สงขลา โดยมีนายวชิระ ขวัญเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดอบรมการพัฒนาอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียนและอสศม.ประจำโรงเรียน ถึงแนวทางการปฏิบัติงาน การส่งเสริม สนับสนุน และผสานความร่วมมือระหว่าง อสศม. ประจำโรงเรียนและสถานศึกษา ทั้งนี้ทาง สพม.สงขลา สตูล ได้วางเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ในกลุ่มสถานศึกษาขนาดเล็กจำนวน 25 แห่ง เพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาของนักเรียนที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด19 ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา