สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้เรียนที่มีความพิการทางการศึกษาในชั้นเรียนรวม “

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นายบุญส่ง  ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวคำรายงานต่อประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้เรียนที่มีความพิการทางการศึกษาในชั้นเรียนรวม ” ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เพื่อให้ผู้เรียนพิการที่เรียนรวมในโรงเรียนปกติ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ลดความเสื่อมล้ำ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และรองรับนักเรียนพิการทุกคนได้มีโอกาส เรียนรวมกับนักเรียนทั่วไปในโรงเรียนใกล้บ้าน และพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ ซึ่งในปีการศึกษา 2565 โดยมี นายยุทธนา  ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด