ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านโปรแกรม ZOOM

วันที่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีนายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางจินตนา กฐินทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม WAR ROOMTECS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒