สพป.หนองคาย เขต 1 จัดบรมโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as learning community : SLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as learning community : SLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาเลือกโรงเรียนบ้านหนาด “คุรุราษฎร์อุทิศ” ที่เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลขนาดเล็ก ในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการเพื่อสร้างและส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ศักยภาพครูพลเมืองรุ่นใหม่ เสริมสร้างการพัฒนาโรงเรียนเป็นชุนซนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง (Collaborative Learning) และแนวทางพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ จึงได้จัดกิจกรรม Open Class ด้วยกระบวนการ Lesson Study ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านหนาด “คุรุราษฎร์อุทิศ” อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด