สพฐ. ต้อนรับข้าราชการใหม่ จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานพร้อมมอบโอวาท

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ได้รับมอบหมายจากนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุมชี้แจงผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบโอวาทและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ พร้อมด้วย นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) เป็นผู้กล่าวต้อนรับและประชุมชี้แจงข้าราชการบรรจุใหม่ โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ เลือกตําแหน่งว่างที่จะเข้ารับการบรรจุ พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มทําแฟ้มประวัติกับกลุ่มงานทะเบียนประวัติ สพร. จากนั้นเข้าพบผู้บังคับบัญชาที่ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สํานัก/กลุ่ม เพื่อชี้แจงแนวทางในส่วนที่เป็นภารกิจงานของสำนัก/กลุ่ม และเริ่มต้นปฏิบัติงานต่อไป