สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเตรียมการจัดประชุมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน ปี 2565

วันที่ 11  สิงหาคม 2565  นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางสุริยา เครือรัตน์ นายศรีสินธิ์  ศรีนภาดร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ดำเนินการประชุมเตรียมการจัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน ปี 2565 ณ ห้องประชุมท่าฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอละ 1 คน เข้าร่วมประชุม โดยกำหนดจัดประชุมในวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับในปีงบประมาณ 2565 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่จะเกษียณอายุราชการ จำนวน 76 คน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2