สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 นำเสนอ ผลการดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานีแก้หนี้ระดับจังหวัด

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สมเพชร มัชปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 นำเสนอ ผลการดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานีแก้หนี้ระดับจังหวัด และสถานีแก้หนี้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เสนอต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1