รองเลขาฯ “พัฒนะ” เปิดประชุมพัฒนาสมรรถนะกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วม ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายพัฒนะ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะงานด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ที่เป็นปัจจัยสำคัญของการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และสืบเนื่องจากบุคลากรในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการปรับเปลี่ยน โอนย้ายบ่อยครั้ง การปฏิบัติงานจึงขาดความต่อเนื่อง และการปฏิบัติงานในแต่ละเขตพื้นที่ยังมีบริบทที่แตกต่างกัน

สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นความสำคัญที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ จึงได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตรประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ที่เป็นกลุ่มหนึ่งในสายงานสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารงบประมาณและการจัดทำรายงานการเงิน ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีค่าคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

“ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือในเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ เพื่อกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะได้มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ สามารถบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และใส่ใจในการให้บริการที่ดีต่อไป” รองเลขาธิการ กพฐ.