สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และเข้าใจ สามารถนำความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังได้อย่างถูกต้อง ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง รู้ช่องทาง ขั้นตอนการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติตามระเบียบ คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสนองนโยบายรัฐบาล มุ่งพัฒนาประเทศไทยไปสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านการเงินและพัสดุโรงเรียน

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ซึ่งมีแผนงานโครงการ e-payment ภาครัฐ เป็นโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อผลักดันการรับจ่ายเงินระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเอกชนให้เป็นการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) รวมถึงวิธีการับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) อ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรงเรียนในสังกัด จึงได้จัดอบรมโครงการพัฒนาวิธีการนำส่งเงินได้แผ่นดินและเงินฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติระบบการรับ-จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒