ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สพท.เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านโปรแกรม ZOOM

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางสาวดำรงค์  ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสุวิรัตน์ วงศ์ตรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความเข้มแข็ง ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานกับภาคีเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนอย่าง เท่าเทียม ทั่วถึงและเป็นธรรม