สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำหลักสูตรพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษสู่ห้องเรียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูแกนนำจัดการเรียนรู้ให้มีทักษะการสอนและการสื่อสารภาษาอังกฤษสู่ห้องเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในระดับชั้นปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ณ ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูแกนนำจัดการเรียนรู้ให้มีทักษะการสอนและการสื่อสารภาษาอังกฤษสู่ห้องเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในระดับชั้นปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ทักษะการสอนภาษาอังกฤษกับเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ ในการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการสอนและการสื่อสารภาษาอังกฤษตามหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ณ ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นางธัญญ์รวี พงศ์ธรภูริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้พบปะและให้กำลังใจคณะทำงาน ขอให้ช่วยกันระดมความคิด ร่วมกันออกแบบวิธีการสอน พัฒนาสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นสิ่งเร้ากระตุ้นให้เด็ก ๆ อยากเรียน อยากรู้  และเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ และนางจุฬาพร คำพิมูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษสู่ห้องเรียน