โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่นดาวเทียม (DLTV) สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLTV)

นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบหมายให้ นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่นดาวเทียม (DLTV) สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLTV) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีเครื่องมือ สื่อ อุปกรณ์ แพลตฟอร์ม ช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้เข้าถึงคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยใช้โปรแกรม Canva ให้กับกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ซึ่งจัดเป็น 2 รุ่น วันนี้เป็นรุ่นที่ 1 มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จากโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 31 โรงเรียน และ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนใจ จำนวน 2 คน ณ ห้องประชุมมออีแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4