สพป.ระยอง เขต ๒ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายกัมพล เจริญรักษ์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ซึ่งดำเนินการโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ มีศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และคณะครู ที่ผ่านการอบรมฯ จากเขตตรวจราชการที่ ๘ เป็นวิทยากร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลให้แก่ผู้บริหาร และครูในสถานศึกษา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้สื่อเพื่อการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลฯ ต่อไป ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง