รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดประชุม eMENSCR พ.ศ. 2565 จุดที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จุดที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยมี นางสาวมนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล (รองเลขาธิการ กพฐ.) ได้มอบนโยบายการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนการศึกษาแห่งชาติ และตัวชี้วัดตามแผนแม่บทย่อยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนโยบายที่สำคัญของหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญา โดยขอให้บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้มีการจัดทำโครงการและนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) พร้อมรับฟังความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการ และแนะนำวิธีแก้ไข เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป