ผู้ช่วยเลขาฯ เทอดชาติ เปิดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยสถานศึกษา

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้มอบหมายให้ นายเทอดชาติ ชัยพงษ์  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผช. เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยสถานศึกษา โดยมี นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 นายพิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รวมถึงผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมในพิธี ณ โรงเรียนสตรีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร

สำหรับกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยสถานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก และตระหนักรู้การอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย และเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และเข้าถึงดิจิทัลเทคโนโลยีที่จะช่วยให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเครื่องมือในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ซึ่งความปลอดภัยในสถานศึกษา ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ และได้เปิดโครงการ MOE Safety Center เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8 กระทรวง 2 หน่วยงานในการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างความปลอดภัยสถานศึกษาในทุกมิติ ซึ่งจะเป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริหารจัดการความปลอดภัยสถานศึกษา สำหรับเป็นช่องทางสำคัญที่สามารถแจ้งเหตุหรือปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตลอดเวลาผ่าน MOE Safety Platform เป็นระบบที่ผู้แจ้งเหตุสามารถติดตามสถานการณ์ดำเนินงานในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์และความต้องการได้เป็นอย่างดี

การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8 โรงเรียน ทั้งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยกิจกรรมวันนี้เป็นจุดที่ 8 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร