ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สพ.3 เป็นประธานพิธีเปิดประชุมโครงการอบรมพัฒนาครูด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานพิธี เปิดการประชุมโครงการอบรมพัฒนาครูด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยจัดอบรมแนะนำความรู้ให้กับครูผู้สอนที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของโรงเรียนในสังกัดสพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ให้ได้รับความรู้เพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกฯ จำนวนทั้งสิ้น 348 คน แบ่งเป็นรุ่นที่ 1 คือวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 จำนวน 179 คน และรุ่นที่ 2 จะอบรมในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 จำนวน 169 คน และขอบคุณคณะวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ จำนวน 5 ท่าน 1) นายไพฑูรย์ สายเสน ครูรร.ธรรมโชติศึกษาลัย 2)น.ส.ปัณณพร จันชัยภูมิ ครูรร.กรรณสูตศึกษาลัย 3) น.ส.บุญณิตา จิตรีเชาว์ ครูรร.สามชุกรัตนโภคาราม 4) นายวิวัฒน์ พลายละหาร ครูรร.อนุบาลด่านช้าง และ 5) น.ส.กรกนก บัวอุไร ครูรร.วัดด่านช้าง (นางสุรพิชฌาย์ ฟ้าหวั่น ศึกษานิเทศก์ชพ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ ในกำกับดูแลของ นายสมชาย ลิ้มประจันทร์ รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นายเศกสรรค์ ใจดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ (ณ ห้องประชุมเขาพระ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3)