ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ (วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ) ด้านที่ ๒  (ด้านความรู้ความสามารถ)

วันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ (วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ) ด้านที่ ๒  (ด้านความรู้ความสามารถ) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายนางชุติมณฑน์ โชครวย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แก้ว ในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นายมหันต์ เวทไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายปัญญา เจริญวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง ณ โรงเรียนวัดไผ่แก้ว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา