ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาครูแนะแนวผ่านระบบ ZOOM Meeting ณ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565  นายประวิช  ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชย.3  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ  โครงการพัฒนาครูแนะแนวและครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวให้สามารถจัดกิจกรรมแนะแนวและขับเคลื่อนงานแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบ ZOOM Meeting  ณ ห้องประชุมคุรุประชารัฐ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งเป็นศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  โดยมีนายมณีแสง  นามอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) กล่าวรายงาน  และนางภาณินี  ศรีทัศน์  ศึกษานิเทศก์  เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และกิจกรรมถอดบทเรียน และประสบการณ์จากครูรร.บ้านงิ้ว รร.ชุมชนหนองบัวโคก รร.บ้านหนองตะไก้ รร.ซับมงคลวิทยา รร.บ้านโสกปลาดุก และรร.บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เพื่อให้ครูดูแลนักเรียนอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการแนะแนว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัวโคโรน่า 2019 สายพันธุ์ใหม่