สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลโครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (IQA AWARD) ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เป็นประธานการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลโครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (IQA AWARD) ประจำปีการศึกษา 2564  ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม ให้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัล IQA AWARD ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เป็นแหล่งศึกษาดูงานและเป็นที่ปรึกษาหรือวิทยากรแกนนำด้านการประกันคุณภาพ ให้แก่สถานศึกษาอื่นๆ ในสังกัด และเป็นคลังสารสนเทศด้านระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน คุณภาพการศึกษาที่เป็นแบบอย่างทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ สพฐ. ณ ห้องประชุมบัวขาว โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด