สพป.อุดรธานี เขต 2 ดำเนินงาน ตามโครงการ “สำนักงานสีเขียว ( GREEN Office )” ประจำปี พ.ศ.2565

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ สำนักงานสีเขียว ( GREEN Office ) ประจำปี พ.ศ.2565  โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดการประเมินผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ (ระดับประเทศ) จำนวน 6 หมวดตัวชี้วัด ณ ห้องประชุมร่วมคิด  สพป.อุดรธานี เขต 2 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565
ในการนี้ นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ได้มอบหมายให้ นายวิรยุทธ ชัยดินี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธาน  โดยมี บริหาร ceo และคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหมวดรายการตัวชี้วัด ที่ได้รับแต่งตั้ง  เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน ตามที่กำหนด  ภายใต้รูปแบบ ออนไลน์  สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ( ส่วนกลาง ) และรูปแบบ ออนไซต์  สำหรับกรรมการผู้ตรวจประเมินในพื้นที่ ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดต่อไป