สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษา

       วันที่ 18 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ซึ่งการประชุมเพื่อพัฒนาครูในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ มีทักษะด้านเทคโนโลยีทันต่อการเปลี่ยนแปลง ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 115 คน  โดยมีคณะครูในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จำนวน 5 คน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ณ ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2