สพป.กรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นางสาวเบญจวรรณ พลชัย นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ดร.นภัทร ธัญญวนิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร