ผอ.สพป.ขอนแก่น  เขต  5  “ปันรัก  ปันสุข  แก่  ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา” 

วันศุกร์ที่  19  สิงหาคม  2565  เวลา  10.00  น.  นายยงยุทธ  พรหมแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5  ลงพื้นที่ให้ขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ  ราย  นายนิลวัฒน์  บุพิ  พนักงานราชการ   ณ  บ้านพักอาศัย  ซึ่งการเยี่ยมบุคลากรในครั้งนี้  เป็นหนึ่งในโครงการ  “ปันรัก  ปันสุข  แก่  ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา”  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5