สพป.เลย เขต ๒อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ อาคารรวมใจ นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ มอบหมายให้ นางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญในการต้านการทุจริตและการคอรัปชั่น สร้างสังคมให้เป็นสังคมสุจริต   เพื่อให้นักเรียนผู้เข้ารับอบรมมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดทำบริษัทสร้างการดีในโรงเรียน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน สามารถนำไปเผยแพร่ขยายผลต่อเพื่อนในโรงเรียนได้ และเพื่อประกวดคัดเลือกผลงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดีของโรงเรียนสุจริต  กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม ได้แก่ นักเรียนที่เป็นประธานนักเรียนและรองประธานนักเรียน หรือ นักเรียนที่มีภาวะผู้นำ จำนวน ๓๓ โรงเรียน โรงเรียนละ ๒ คน  รวม ๖๖ คน และครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี โรงเรียนละ ๑ คน รวม ๓๓ คน  โดยมีวิทยากรจาก สถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนา (กลุ่มก่อการดีเลย) นำโดย นายกิตติพงษ์ ภาษี  พร้อมคณะ  นางสาวศรีสุนันท์ พุ่มไพจิตร และนางสาวหงส์มณี ประสานทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต ๒