ครอบครัวสุพรรณบุรี เขต 3 นำโดยดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สพ.3 มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนยากจน

นายนพพล คงทายาท ผอ.รร.วัดกกเต็น รายงานว่า “นักเรียน 2 พี่น้อง คือด.ช.สิงหา อินตา นักเรียนชั้นม.2 และด.ญ.น้ำค้าง อินตา นักเรียนชั้นม.3 รร.วัดกกเต็น ครอบครัวมีฐานะยากจน บิดา-มารดาแยกทางกัน ซึ่งกำลังประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อน” ซึ่งนักเรียนทั้ง 2 รายได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 2562-2565 จำนวนเงิน 500 500 2,000 1,500 ตามลำดับ) จากความเดือดร้อนของนักเรียน พวกเราครอบครัวสุพรรณบุรี เขต 3 จะไม่ทิ้งกัน
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จึงเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างรีบด่วน
โดยมอบทุนการศึกษาจากกองทุน 60 ปีครองราชย์ ซึ่งมีเงื่อนไขการรับทุน สมทบกับเงินที่ได้รับจากผู้ใหญ่ใจดี และผู้มีความประสงค์ จะช่วยเหลือ รวมเป็นเงิน 10,100 บาท พร้อมข้าวสารอาหารแห้งจำนวน 1 ชุด โดยมอบหมายนายสมชาย ลิ้มประจันทร์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 และบุคลากรศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน(ฉก.ชน.)สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ไปมอบให้นักเรียนดังกล่าวที่รร.วัดกกเต็น เวลาต่อมาเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)จ.สุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมครอบครัวนี้ ถ้าหากนักเรียนต้องการจะศึกษาเล่าเรียนต่อในระดับที่สูงจะสนับสนุนส่งเสริมต่อไป