สพม.เพชรบูรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สพม.เพชรบูรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การบัญชี และการพัสดุให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและพัสดุในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน นางสาวพัฒนา เต็มเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กล่าวรายงาน สิบตำรวจโท สุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

Latest posts by ดนัยฤทธิ์ พิลา (see all)