แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี2560

ขอเชิญ แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี2560 เพื่อนำไปใช้ประกอบการวางแผนและกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยท่านสามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้ที่ลิงค์นี้ https://www.etda.or.th/iup/