โรงเรียน กพด. สพป.สกลนคร เขต 1 คัดเลือกตัวแทนสู่ระดับภาค แข่งขันแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน สถานศึกษาดีเด่น ทักษะวิชาการ

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กิจกรรมสถานศึกษาดีเด่น กิจกรรมทักษะวิชาการของโรงเรียนในโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.ชรินดา พิมพบุตร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 กล่าวรายงาน ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

          การแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กิจกรรมทักษะวิชาการและการประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเด่นของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕ เป็นการคัดเลือกตัวแทนของ สพป.สกลนคร เขต 1 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อ โดยมีการแข่งขัน 3 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านของครู 6 ด้าน  ได้แก่ ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม 2) กิจกรรมสถานศึกษาดีเด่น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการโภชนาการและสุขภาพอนามัย ด้านกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และด้านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 3) กิจกรรมทักษะวิชาการ ในหัวข้อ อาชีพในฝัน ได้แก่ การประกวดแข่งขันวาดภาพ ชั้นอนุบาล  ชั้น ป.1 – 3  ป.4 – 6  ม.1 – 3 และ ม.4 – 6 การเขียนเรียงความภาษาไทย       ชั้น ป.1 – 3 ป.4 – 6 ม.1 – 3 และ ม.4 – 6 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 – 3 และ ม.4 – 6 และการแข่งขันโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ ป.4 – 6 ม.1 – 3 และ ม.4 – 6

          ทั้งนี้ สพป.สกลนคร เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดที่อยู่ใน อ.กุสุมาลย์ จำนวน 26 โรงเรียน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 ซึ่งการแข่งขันดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ ตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถพึ่งตนเองได้ พร้อมเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ 

**********

ภาพจาก สพป.สกลนคร เขต 1 https://photos.app.goo.gl/16tXZ3aK6v5QPKKW7

ภาพจาก รร.อนุบาลกุสุมาลย์ https://bit.ly/3AQWyRa

นางสาวดุสิดา พุทธิไสย