สพป.พัทลุง เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินระดับชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Assessment for Learning)